ONLINE MAGAZIN

Kritische und Kreative Kultur Debatte

 

NEDERLANDS ARTIKEL | HOME | INHALT

 

 

Kritisch Forum Kalachakra

 

De familie van demonische slangen

Acht vragen aan de 14e Dalai Lama over de Kalachakra Tantra

 

Gedurende meer dan 25 jaar zijn door de 14e dalai lama wereldwijd duizenden mensen in de hoogste niveaus van het Tibetaanse boeddhisme ingewijd. Aan de basis van die inwijding ligt een heilige tekst (“tantra”), de zogenaamde Kalachakra Tantra, waar de mythe van Shambala deel van uitmaakt.

 

“Kalachakra” (Sanskriet) betekent “wiel van de tijd”. De Kalachakra Tantra is de laatste tijd in toenemende mate aan kritiek onderhevig. In een dialectische maatschappij ligt het voor de hand dat de dalai lama zich persoonlijk met deze kritiek bezighoudt en de opgeworpen vragen beantwoordt. Dit om verkeerde interpretaties te corrigeren, of om openlijk de problematische inhoud van de Kalachakra Tantra te erkennen, dan wel zich er publiekelijk van te distantiëren. Daarom hebben we acht vragen aan de Tibetaanse Nobelprijswinnaar kort samengevat met aansluitend een uitgebreide toelichting:

 

  1. Dalai lama, waarom voorspelt en verheerlijkt de door u als “ritueel voor de wereldvrede” aangekondigde Kalachakra Tantra de “heilige (Shambala) oorlog” van boeddhisten tegen niet-boeddhisten?

 

  1. Dalai lama, waarom worden in de door u als “bijdrage aan de wereld oecumene en wereld ethos” aangekondigde Kalachakra Tantra, de drie monotheïstische Semitische godsdiensten, in het bijzonder de islam, als “vijanden van de boeddhistische leer” aangevallen en wordt daarin tot een godsdienstoorlog tegen de islam opgeroepen?

 

  1. Dalai lama, waarom roept de Kalachakra Tantra op tot de aanstelling van een “Chakravartin” (wereldheerser) die een wereldwijde boeddhistische theocratie (Boeddhacratie) moet oprichten? Dit in strijd met uw voortdurende onderschrijving van de democratie.

 

  1. Dalai lama, waarom eisen de boeddhistische tantra teksten, in het bijzonder de Kalachakra Tantra, van de wijdelingen het uitvoeren van immorele en criminele handelingen zoals: doden, liegen, stelen en echtbreken? Dit in strijd met uw alom gerespecteerde sociaalethische standpunten.

 

  1. Dalai lama, waarom worden in tegenstelling tot uw voortdurende beweringen dat het Tibetaanse boeddhisme celibatair en vrouwvriendelijk zou zijn, in de hogere riten van de Kalachakra Tantra vrouwen seksueel-magisch en seksistisch gebruikt om spirituele, wereldse en patriarchale macht te verkrijgen?

 

  1. Dalai lama, waarom verbiedt u, hoewel u voortdurend het belang van de dialoog benadrukt, dat er over de geheime riten van de Kalachakra Tantra openlijk wordt gediscussieerd en dreigt u daarbij met hellestraf voor de overtreders?

 

  1. Dalai lama, waarom hebt u zulke nauwe contacten onderhouden met mensen uit het milieu van religieus fascisme en sekteterrorisme zoals Bruno Beger, Jean Marquès-Rivière, Miguel Serrano en Shoko Asahara, die zich door de inhoud van de Shambala mythe lieten inspireren voor hun visioenen en handelingen

 

  1. Dalai lama, waarom geeft u geen nauwkeurige uitleg van de problematische teksten van de Kalachakra Tantra, waardoor overduidelijk afstand genomen wordt van de krijgszuchtige, intolerante, seksistische en boeddhacratische uitspraken van de Tantra, ofwel waarom schrapt u deze passages niet uit de originele tekst?

 


1. Dalai lama, waarom voorspelt en verheerlijkt de door u als “ritueel voor de wereldvrede” aangekondigde Kalachakra Tantra een “heilige oorlog” (Shambala oorlog) van boeddhisten tegen niet-boeddhisten?


Dalai lama, u wordt over de hele wereld als grootste “boodschapper van de wereldvrede” vereerd, als degene die zich in vele publieke verklaringen tegen iedere gebruik van geweld heeft uitgesproken. De Kalachakra Tantra wordt door u als een “bijdrage tot de wereldvrede” gepresenteerd, maar deze is allesbehalve pacifistisch, want het voorspelt en eist ideologisch een bloedige godsdienstoorlog om de wereldheerschappij (Shambala mythe) tussen boeddhisten en niet-boeddhisten. De originele tekst beschrijft de boeddhistische oorlogsvoering als “genadeloos” en “gruwelijk”. Er staat: “De uiterst gewelddadige soldaten zullen de barbaarse horden neerslaan” en “elimineren”.(Shri Kalachakra I, 163-165). In meerdere strofes beschrijft de tekst de moordaardige superwapens die het boeddhistische leger tegen de “vijanden van de leer” inzet. (Shri Kalachakra I, 128-142). De historische Boeddha heeft oorlog in iedere vorm afgewezen. Voor hem bestond geen “gerechtvaardigde oorlog” en al helemaal geen “heilige oorlog”. Juist omdat het boeddhisme als een strikt afzien van iedere vorm van geweld wordt aangemerkt, vindt zij in het westen zoveel erkenning. Hoe verhouden de onmenselijke en oorlogszuchtige teksten van de Kalachakra Tantra zich tot de vredesvisie van het oorspronkelijke boeddhisme en uw eigen propageren van vrede? Waarom worden in het lamaïsme talrijke oorlogsgoden en oorlogshelden (Begtse, Mahakala, Gesar von Ling e.a.) vereerd? We treffen deze richtinggevende ideeën voor boeddhistische goddelijke strijders (Shambala krijgers) aan bij succesvolle Tibetaanse en westelijke vertegenwoordigers van het lamaïsme zoals lama Cheugyam Troengpa en lama Ole Nydahl, die een grof vijanddenken opbouwen en een militant boeddhisme preken. Wat onderneemt u tegen een dergelijke ontwikkeling onder uw eigen volgelingen? Hoe komt het dat de door u gemachtigde Kalachakra vertolker Alexander Berzin openlijk de principes van de islamitische jihad kan vergelijken met die van de Shambala oorlog?

 

2. Dalai lama, waarom worden in de door u als “bijdrage aan de wereld oecumene en wereld ethos” aangekondigde Kalachakra Tantra, de drie monotheïstische Semitische godsdiensten, speciaal de islam, als “vijanden van de leer” aangevallen en tot een godsdienstoorlog tegen de islam opgeroepen?

 

Dalai lama, tolerantie is één van uw basis eisen, die u tot de beroemdste symboolfiguur van de interreligieuze dialoog heeft gemaakt. Toch staan talrijke teksten in het door u openlijk als “bijdrage tot de oecumene” voorgestelde Kalachakra Tantra ritueel haaks op de tolerantiegedachte. Daarin worden de hoofdvertegenwoordigers van de monotheïstische Semitische godsdiensten “Adam, Henoch, Abraham, Mozes, Jezus, Mani, Mohammed en de Mahdi” als de “familie van de demonische slangen” aangeduid, die met “tamas”, d.w.z. met eigenschappen van duisternis, bedrog en onwetendheid behept zijn (Shri Kalachakra I, 154). Een eschatologische godsdienstoorlog tegen het “barbaarse dharma”, in het bijzonder tegen de islam, moet volgens de Shambala profetie aan een wereldomvattende vestiging van de “boeddhistische dharma” (van het boeddhisme) voorafgaan. De oorspronkelijke tekst zegt, dat de “machtige, genadeloze afgod van de barbaren, de demonische incarnatie” - d.w.z. de islam – in Mekka leeft (Shri Kalachakra I, 154). Vindt u niet, dat in een tijd waarin godsdienstoorlogen en oorlog tegen de islam ronduit de wereldpolitiek bepalen, de in de Kalachakra Tantra beoogde oorlog tegen de islam de strijd van de culturen aanwakkert? In het tijdschrift News van 10 okt. 2002 zegt u: “De islam wil als wereldreligie gelden, maar baseert zich net als het christendom enkele honderden jaren geleden voornamelijk op agressie. Dat heeft met godsdienst niets van doen, maar alleen met macht. En dat was zeker niet de bedoeling van Mohammed. Godsdienst mag niet door macht geleid worden.” Stelt u zich met een dergelijke uitspraak niet in de traditie van de in de Kalachakra Tantra voorspelde Shambala oorlogen? Waarom verzwijgt u het agressieve potentieel, de boeddhocratische machtsvisies en de intolerantie in uw eigen lamaïstische religie? Dit ligt zeker niet in de lijn van uw godsdienststichter Boeddha Shakyamoeni. Godsdienst mag niet vanuit macht geleid worden. Waarom beveelt u als vredevorst een voorboeddhistische demon met de naam Palden Lhamo aan, die haar eigen zoon gevild heeft en zijn huid als zadel voor haar muildier gebruikt, omdat hij weigerde het boeddhistische geloof aan te nemen? Gelooft u dat dergelijke schrikbeelden de tolerantiegedachten en de eigen tolerantie kunnen bevorderen? Hoe komt het dat een traditionele geloofsrichting van het Tibetaanse boeddhisme, zoals de Dorje Shugden school, waartoe u vroeger zelf behoorde, u de grootste intolerantie en vervolging van religieuze minderheden verwijt?

 

3. Dalai lama, waarom roept de Kalachakra Tantra op tot de aanstelling van een “chakravartin” (wereldheerser) die een wereldwijde boeddhistische theocratie (boeddhocratie) moet oprichten? Dit in strijd met uw voortdurende onderschrijving van de democratie.

 

Het Kalachakra Tantra bevat de boeddhocratische staatsleer van de chakravartin, een “wereldheerser”. In de originele tekst staat te lezen: “Aan het eind der tijden zal de chakravartin uit de godenstad bovenop de berg Kailash verschijnen. Hij zal met zijn eigen leger, dat uit vier divisies bestaat, in een veldslag die barbaren neerslaan in alle delen van de aardbol.” (Shri Kalachakra I, 161). Een chakravartin wordt volgens Indische traditie beschouwd als absolutistische priesterkoning, een theocraat, die de religieuze, politieke, juridische en militaire macht in één persoon verenigt. Burgerlijke scheiding der machten en democratie zijn in deze uit de 10e eeuw stammende politieke theologie en daarmede ook in de Kalachakra visie volledig onbekend. Boeddha Shakyamoeni daarentegen wees wereldheerschappij af. Toen hij voor de keuze gesteld werd, een chakravartin of een boeddha te worden, koos hij nadrukkelijk voor de weg van boeddha, d.w.z. de weg van verlichting en wees die van chakravartin ondubbelzinnig af. Waarom voert u dan al meer dan dertig jaar over de hele wereld de Kalachakra rituelen door, waarin een wereldboeddhocratie met een absolutistische regent aan het hoofd als maatschappijmodel voor onze planeet nagestreefd wordt? En dat terwijl u naar buiten de democratie onderschrijft! Waarom ondersteunt u met een voorwoord het boeddhocratische wereldontwerp van de Amerikaanse tibetoloog Robert A. Thurman in zijn boek “Innerlijke revolutie”? Waarom gebruikt u als basis voor uw politieke beslissingen een menselijk staatsorakel (Nechung), dat door een Mongoolse oorlogsgod (Pehar) bezeten is en niet de voor iedere democratie gebruikelijke processen van politieke besluitvorming?

 

4. Dalai lama, waarom eisen de boeddhistische Tantra teksten, in het bijzonder ook de Kalachakra Tantra, van de inwijdelingen het uitvoeren van immorele en criminele handelingen zoals: doden, liegen, stelen en echtbreken? Dit in strijd met uw alom gerespecteerde sociaalethische standpunten.

 

In de geheime acht hoogste inwijdingen van het Kalachakra Tantra moet de wijdeling door extreme mentale en fysieke “oefeningen” in een toestand “aan gene zijde van goed en kwaad” verplaatst worden. De originele tekst eist van hem daarom de volgende “wandaden” en “misdrijven”: doden, liegen, stelen, het huwelijk verbreken en alcohol drinken. Zelfs u legitimeert het, dat een Kalachakra ingewijde – onder bepaalde omstandigheden – mensen doodt, “die de [boeddhistische] leer schade berokkenen” of “zich gereedmaken om afschuwelijke en rampzalige handelingen te begaan.” (Dalai lama – dt. Kalachakra Tantra – Berlijn 2002, p. 365) Ook wanneer u eist, dat de in veel tantrische teksten onder bepaalde omstandigheden geëiste dodingen uit “medegevoel” moeten gebeuren, weerspreekt u daarmee het in het oorspronkelijke boeddhisme vast verankerde strikte verbod te doden. In de Tibetaanse geschiedenis hebben de “dodingen uit medegevoel” als legitimatie tot liquidatie van politieke tegenstanders grote betekenis gehad en bloedige sporen achtergelaten. Ethisch verwerpelijk vindt men in het Westen ook het ritueel nuttigen van mensenvlees, zoals dat letterlijk in de Kalachakra Tantra is voorgeschreven.

 

5. Dalai lama, waarom worden in tegenstelling tot uw voortdurende beweringen, dat het Tibetaanse boeddhisme celibatair en vrouwvriendelijk zou zijn, in de hogere riten van de Kalachakra Tantra vrouwen seksueel-magisch en seksistisch gebruikt om spirituele, wereldse en patriarchale macht te verkrijgen?

 

In de hoogste geheime inwijdingen van de Kalachakra Tantra worden seksueel-magische riten gebruikt, met als doel “seksualiteit in wereldse en spirituele macht te transformeren”. Volgens de originele tekst representeren de daarbij gebruikte vrouwen bepaalde vormen van energie, waarbij de leeftijd een belangrijke rol speelt. Men begint met 11-jarige meisjes. In de 8e tot 11e inwijdingsfase van de Kalachakra Tantra wordt slechts met één vrouw seksueel magisch geëxperimenteerd, in de 12e tot 15e inwijdingsfase, de zogenaamde ganachakra, nemen naast de meester en de initiant in totaal 10 vrouwen aan het ritueel deel. Het is de plicht van de leerling de vrouwen als geschenk aan zijn lama aan te bieden. Vrouwen dienen in de Kalachakra louter als “energiedonoren” voor de mannelijke deelnemers en spelen na de beëindiging van het ritueel geen rol meer. Hoe zijn zulke praktijken te rijmen met de meermaals door u onderschreven mensenrechten, die beide geslachten gelijke rechten garanderen? De geheimhouding van de seksuele magie in de hogere inwijdingen van de Kalachakra Tantra heeft tot wilde speculaties en vermoedens geleid. Waarom geeft u de discussie hierover niet vrij, maar beweert u in het openbaar dat het Tibetaanse boeddhisme een celibataire religie is die voor monniken geslachtsverkeer tussen man en vrouw principieel afwijst?

 

6. Dalai lama, waarom verbiedt u, hoewel u voortdurend het belang van de dialoog benadrukt, dat er over de geheime riten van de Kalachakra Tantra openlijk wordt gediscussieerd en dreigt u daarbij met “hellestraf” voor de overtreders?

 

Dalai lama, u schrijft zelf, dat het ingewijden in de hogere fasen van de Kalachakra Tantra bij hellestraf verboden is, over de geheime inhoud van de rituelen te spreken. In dit verband dreigt u in een commentaar van de Kalachakra een leerling: “Wat ik je opdraag, dat moet je doen. Je moet mij niet geringschatten, en als je dat toch doet, zal de tijd van de dood komen, zonder dat de angst van je zal wijken, en je zult in een hel vallen.” (Dalai lama – dt. Kalachakra Tantra – Berlijn 2002, p. 251) De historische Boeddha verlangde echter, niets te geloven, maar alles door eigen ervaring en volgens de wetten van het verstand te beproeven. (Angoetara Nikaya I, 174). Dat is een uitspraak die u ook herhaaldelijk doet. Waarom verbiedt u dan een openlijk debat over de geheimen van de Kalachakra Tantra? Waarom geeft u geen openheid van zaken door ze publiek te maken en bevordert u dus het occultisme?

 

7. Dalai lama, waarom hebt u zulke nauwe contacten onderhouden met mensen uit het milieu van religieus fascisme en sekteterrorisme zoals Bruno Beger, Jean Marquès-Rivière, Miguel Serrano en Shoko Asahara, die zich door de inhoud van de Shambala mythe lieten inspireren voor hun visioenen en handelingen

 

U hebt meermaals beklemtoond, dat de grondbeginselen van het mahayana-boeddhisme heel goed sporen met westerse opvattingen over democratie en het mensenrechtenverdrag. Maar bij een letterlijke uitleg gaat dit niet op voor talrijke onderdelen van het tantrische boeddhisme, dat de kern van de Tibetaanse religie vormt. Zo is het een feit, dat de in de Kalachakra Tantra geïntegreerde Shambala mythe tot agressief gedrag, megalomane visioenen en samenzweringstheorieën geleid heeft, zowel in de geschiedenis van Aziatische volken, alsook in het religieuze fascisme en neofascisme. Reeds in de SS-Ahnenerbe, de ideologische smidse van Heinrich Himmler, bestond interesse voor de Kalachakra Tantra en de invloedrijke fascistische cultuurfilosoof Julius Evola zag in het mythische shambala rijk het esoterische centrum van een sacrale krijgerskaste. Dit visioen ligt tot op vandaag vast verankerd in de ideeënwereld van het internationale rechts-extremisme. Alleen dit maakt het al noodzakelijk om zich duidelijk en ondubbelzinnig van de oorlogszuchtige Shambala mythe te distantiëren en dit als tekst te verbieden. Daarentegen hebt u vriendschappelijke contacten onderhouden met lieden uit fascistische milieus zoals de voormalige SS-er Bruno Beger (veroordeeld wegens medeplichtigheid in 86 gevallen van moord), de SS collaborateur, belangrijk oriëntalist en tantradeskundige Jean Marquès-Rivière (die bij afwezigheid wegens uitlevering van Joden en vrijmetselaars aan de Gestapo in Frankrijk ter dood werd veroordeeld), de stichter van het “esoterisch hitlerdom” en voormalige Chileense ambassadeur Miguel Serrano (hoofdtheoreticus van het SS mysticisme) en de Japanse terrorist en Hitler-vereerder Shoko Asahara. Omdat de Kalachakra Tantra zich richt tegen alle godsdiensten van Semitische oorsprong, kan het heel makkelijk voor rechts-radicale antisemitische kringen als racistische propaganda dienen en werd daar ook al voor benut.

 

8. Dalai lama, waarom geeft u geen nauwkeurige uitleg van de problematische teksten van de Kalachakra Tantra, waardoor overduidelijk afstand genomen wordt van de krijgszuchtige, intolerante, seksistische en boeddhocratische uitspraken van de Tantra, ofwel waarom schrapt u deze passages niet uit de originele tekst?

 

Tot nu hebt u nog geen duidelijke uitleg van de Kalachakra Tantra gegeven, die zich van het geweldspotentieel in de tekst distantieert. Op de vraag, in hoeverre een uitleg van oude teksten überhaupt mogelijk is, geeft u tegenstrijdige antwoorden. Enerzijds zegt u: “Zelfs de woorden van Boeddha moeten aan een kritisch onderzoek onderworpen worden. Zo behoren enkele van zijn uitspraken niet letterlijk, maar op een andere wijze geïnterpreteerd te worden. We hebben de vrijheid, bepaalde uitspraken niet simpelweg te accepteren, maar ze onder bepaalde omstandigheden in een nieuw licht te stellen.” (Dalai lama – “Augen der Weisheit” – Freiburg 2002, 178). Anderzijds spreekt uw volgende uitspraak dit tegen: “De tantra’s en soetra’s zijn het uiteindelijke gezag, niet wij. Indien daarin een schriftverwijzing staat, bestaat er voor ons geen noodzaak daar afstand van te nemen en aan te nemen dat de Boeddha een analogie met de westerse religie of wetenschap in gedachte gehad zou hebben.” (in: The Berzin Archives – Kalachakra Teachings HHDL 2. htm). Waarom is er tot nu toe geen volledige, correcte en becommentarieerde vertaling van de Kalachakra Tantra in een westerse taal beschikbaar gemaakt, hoewel u al tienduizenden westerlingen in dit ritueel hebt ingewijd?

 

 

 

© Copyright 2003 – Victor & Victoria Trimondi