KRITISCHES FORUM KALACHAKRA

Kritisches Forum zur Hinterfragung des Kalachakra-Rituals

 

FRONT | DECLARATION | NEWS | MEDIEN | DEBATTE | LITERATUR | LINKS | LESER | ARCHIV | HOME

 

 

 

Osm otázek na XIV. Dalai Lamu ke

Kalachakra-Tantře

od Victor a Victoria Trimondi

 

Již více než 25 let uskutečňuje XIV. Dalai Lama nejvyšší tantrické svěcení tibetského buddhismu před mnoha tisíci účastníků na celém světě.Podkladem k představení je svatý text („Tantra“), tak zvaná Kalachakra-Tantra a v ní obsažený  mýtus Shambhala.

 

„Kalachakra“ (Sanskrit) znamená „kolo času“. Kalachakra-Tantra byla v poslední době často kriticky zpochybňována. V dialogové společnosti je snadno uskutečnitelné, že se XIV. Dalai Lama těmto kritickým otázkám osobně postaví a zodpoví je, ať už opravuje zpitvořeniny nebo chybí interpretace nebo se otevřeně přiznává k problematickým obsahům Kalachatra-Tantry nebo se od nich veřejně distancuje. Poroto jsme shrnuli osm otázek na tibetského nositele Nobelovy ceny  za mír a  objasnili:

 

1. Dalai Lamo, proč Kalachakra-Tantra a v ní obsažený  Shambhala-mýtus, kterou  jste ohlásil  jako „rituál pro světový mír“  prorokuje a oslavuje „svatou válku“ (Shambhala-válku) mezi buddhisty a nebuddhisty?

 

Dalai Lamo,Vy jste uctíván po celém světě jako největší „vyslanec míru“, který se v mnohých veřejných vysvětleních vyslovil proti jakémukoli užití násilí a Kalachakra-Tantra je Vámi prezentována jako „příspěvek ke světovému míru“.Ale Kalachakra-Tantra je zcela jiná než pacifistická.Prorokuje a podporuje ideologicky krvavou náboženskou válku mezi buddhisty a nebuddhisty o vládu nad světem (rituál Shambala). Originální text popisuje buddhistické vedení války jako „bezmilostné“ a „kruté“.Tam se píše: „Mimořádně divocí válečníci svrhnou barbarskou tlupu“ a „eliminují ji“. (Shri Kalachakra I. 163/165) Ve více slokách opisuje text vražedné superzbraně,které buddhistická armáda nasadí proti „nepřátelům učení“. (Shri Kalachakra I. 128-142) Historický Buddha odmítl válku v jakékoli formě. Pro něj neexistovala „spravedlivá válka“ a už vůbec ne „svatá válkaů. Ale právě proto, že je buddhismus vnímán jako přísné odmítnutí jakéhokoli násilí, nalézá ne západě velké uznání. Jak se snášejí nehumánní a válečná místa v textu Kalachakra-Tantry s vizí míru prabuddhismu a Vašimi vlastními mírovými zapřísaháními?Jak to, že jsou v lamaismu uctíváni mnozí bohové války a váleční hrdinové (mezi jinými Begste,Mahakala,Gesar z Lingu)? U velmi úspěšných tibetských a západních zástupců lamaismu jako Lama Chogyum Trumgpa a Lama Ole Nydahl se najdou vůdčí myšlenky pro buddhistické „boží válečníky“ („Shambhala-válečníci), kteří stavějí na drsném zobrazení nepřítele a kážou vojenský buddhismus. Co děláte, Dalai Lamo, proti takovému vývoji ve vlastních řadách? Jak to, že může Kalachakra-Interpret Alexaner Berzin, kterého jste označil za nástupce, otevřeně srovnávat principy islámského Djihads s principy Shambhala války?

 

2. Dalai Lamo, proč je v Kalachakra-Tantře, kterou jste nazval jako „příspěvek ke    světové ekuméně a ke světovému étosu“, útočeno na 3 monoteisticky-semitická náboženství, obzvlášť na islám, jako na „učení nepřítele“ a je je příseháno na náboženckou válku proti islámu?

 

Dalai Lamo, tolerance vůči jiným náboženstvím je jednou z Vašich základních požadavků, která Vás učinila nejznámější symbolickou postavou mezináboženského rozhovoru. Avšak Kalachakra-Tantre rituál, který jste představil veřejně jako „příspěvek k ekumeně“, hrubě odporuje v mnohých textových pasážích myšlenkám o toleranci. V něm jsou hlavní zástupci semisticky-monoteistických náboženství „Adam, Henoch, Abraham, Mojžíš, Ježíš, Mani, Mohammed a Mahdi“ popsáni jako „rodina démonických hadů“, kteří jsou vybaveni „Tamas“, tzn. vlastnostmi tmy, klamání a nevědomosti. (Shri Kalachakra I. 154) Podle proroctví Shambhala má výstavbě „buddhistického Drahmas“ (buddhismu) po celém světě předcházet ešatologická náboženská válka proti „barbarské Dharma“, zvlášť proti islámu. Originální text mluví o tom, že „mocný bezmilostný idol barbarů, démonická inkarnace (tzn.islám) žije v Mecce“. (Sha Kalachakra I. 154) Nemyslíte si, že v době, kdy náboženské války a boj proti islámu určují světovou politiku, válka aviSovaná v Kalachkra-Tantře proti islámu rozohňuje boj kultur? V časopise News z 10.října 2002 říkáte: „Islám chce platit jako světové náboženství, stejně jako křesťanství před pár set lety, zejména na agresi. To nemá nic společného s náboženstvím, nýbrž pouze s mocí. A  to jistě nebylo v Zameru muhammeda. Náboženství nesmí být vedeno mocí.“. Nestavíte se jednou takovou výpovědí do tradice Shambhala-války prorokované v Kalachakra-Tantře? Proč zamlčujete agresivní potenciál, buddhokratické vize moci a netoleranci ve Vašem vlastním lamaistickém náboženství? To jistě nebylo ve smyslu Vašeho náboženského zakladatele Buddhy Shakyamuni. Náboženství nesmí být vedeno mocí. Proč nařizujete, jako kníže pokoje, jedné předbuddhistické démoničce jménem Palden Lhamo, která svému vlastnímu synovi stáhla  kůži a používá ji jako sedlo pro svého mezka, protože otálel přijmout buddhisticjkiou víru? Věříte, že takové hrůzné obrazy mohou podpořit toleranční myšlenky o samotnou toleranci? Jak to, že Vám tradiční směr víry tibetského buddhismu jako školy Dorje-Shugden, kterému jste dříve sám patřil, předhazuje nejvyšší netoleranci a pronásledování náboženských menšin?

 

3. Dalai Lamo, proč je v Kalachakra Tantře, přes Vaše neustálá přiznávání se k demokracii, přísaháno na instituci Chakrartin (vládce světa), který má zřídit globální buddstický „boží stát“, „buddhokracii“?

 

Kalachakra-Tantra obsahuje buddhistické státní učení o Chakravartin, „pánu světa“. „Na konci časů se zjeví Chakravartin z božského města na hoře Kailash. On se vrhne se svou vlastní armádou,která se skládá ze 4 dimenzí,do bitvy s barbary ve všech částech zeměkoule.“ To se píše v originálním textu Kalachakra-Tantry. (Shri Kalachakra I. 161) „Chakravartin“ platí podle indické tradice za absolutistického „kněžského krále“, za theokrata, který sjednocuje náboženskou, politickou a vojenskou moc v osobní jednotu. „Občanské dělení násilí“ a demokracie jsou v této „politické teologii“ pocházející z 10.století a tím také  vizi  Kalachakry něco zcela neznámého. Buddha Shakyamuni naproti tomu odmítá „vládu nad světem“. Když byl postaven před volbu stát se Chakravartinem nebo Buddhou, rozhodl se explicitně pro cestu Buddhy, tzn. „osvětleného“, a přísně odmítl cestu  Chakravartina, vládce světa. Jak to, že již přes 30 let provádíte po celém světě rituál Kalachakry, ve kterém globální buddhokracie s jedním absolutistickým regentem v čele, zobrazuje žádoucí model společnosti pro naši planetu, přestože se z venku hlásíte k demokracii? Proč podporujete buddhokratický návrh světa  v předmluvě  knihy amerického tibetologa Roberta A. Thurmana Revoluce zevnitř? Proč používáte jako podklad k Vašim politickým rozhodnutím lidskou státní věštírnu (Nechung), která je zasvěcená mongolskému bohu války (!Pehar) a ne politické procesy budování vůle, obvyklé pro každou demokracii?

 

4. Dalai Lamo, proč požadují buddhistické Tantra texty, obzvlášť také Kalachakra-Tantra přes Vaše světově ceněná sociálněetická ujášťování,od iniciátorů povádění „nemorálních“ a „zločinných“ skutků jako: zabíjení, lhaní, krádeže a manželské nevěry?

 

V tajných osmi nejvyšších procesech Kalachakra-Tantry se má iniciátor dostat do stavu „onen svět dobrého a zlého“ skrze extrémní mentální a tělesná „cvičení“. Originální text po něm proto požaduje následné hanebné činy“ a „zločiny“: vraždit, lhát, krást, pít alkohol a manželskou nevěru. Vy sám legitimujete, když adept Kalachakry pod určitými podmínkami zabíjí lidi, „kteří škodí učení nebo „se chystají učinit odproné a nesvaté činy“.(Dalai Lama - Kalachakra-Tantra, Berlin 2002,s 365) Také když požadujete, aby se uskutečnily  smrtící akty požadované v mnoha tantrických textech -za určitých podmínek -ze „soucitu“ ,odporujete tím přísnému zákazu zabíjení, který je pevně zakotven v původním buddhismu. V tibetských dějinách mělo „zabíjení ze soucitu“ jako oprávnění k likvidaci politických protivníků velký význam a zanechalo krvavé stopy. Eticky zavrhované je na  západě též rituální požívání lidského masa, jak  jedoslovně předepsáno v Kalachakra-Tantře.

 

5. Dalai Lamo, proč, napříč Vašim stálým ujišťováním, že tibetský buddhismus je pod celibátem a příznivý pro ženy ,,jsou ženy ve vyšších bohoslužebných obřadech Kalachakra-Tantry sexuálně-magicky a sexisticky zneužívány, aby bylo dosaženo duchovní, světské a PATRIARCHALNI moci?

 

V nejvyšších tajných zasvěceních Kalachakra-Tantry jsou prováděny sexuálně magické obřady, jejichž cíl je transformovat „sexualitu“ ve světskou a duchovní moc. Podle originálního textu přitom představují použité ženy určitou formu energie, přičemž věk hraje důležitou roli. Začíná se s 11-letými děvčaty. V  8.-11. zasvěcovacím stupni Kalachakra-Tantry je sexuálně magicky experimentováno jen s jednou ženou ,ve 12.-15. zasvěcovacím stupni,v tzv.Ganachakra, se rituálu zúčastňuje vedle mistra a inicianta celkem 10 žen. Je povinností žáka nabídnout svému Lámovi ženy jako „dárek“. Ženy jsou v Kalachakra-Tantře jako pouhé „dárkyně“ energie pro mužského praktikanta a po ukončení rituálu nehrají žádnou roli. Jak se snášejí takové obřady s lidským právem, které zaručuje oběma pohlavím stejná práva a ke kterému jste se několikrát veřejně hlásil? Udržování této sexuální magie ve vyšších zasvěcováních Kalachakra-Tantry v tajnosti vedlo k divokým spekulacím a domněnkám. Proč zde nedovolíte diskusi, ale tvrdíte na veřejnosti, že tibetský buddhismus je celibátním náboženstvímkteré v podstatě  pro mnichy odmítá pohlavní styk mezi mužem a ženou ?

 

6. Dalai Lamo, proč zakazujete, přestože stále znovu zdůrazňujete význam „dialogové společnosti“, aby bylo veřejně diskutováno o tajných obřadech Kalachakra-Tantry a vyhrožujete při nedodržení zákazu „pekelnými tresty“?

 

Dalailamo, Vy sám píšete, že člověku zasvěcenému do vyšších stupňů Kalachakra-Tantry je pod pekelným trestem zakázáno, mluvit na veřejnosti o tajných významech rituálů. V této souvislosti vyhrožujete v jednom komentáři Kalachakra-Tantry jednomu žáku: „Co ti přikazuji, musíš dělat. Nemáš mě znevažovat a jestliže to činíš, přijde čas smrti, aniž by tě strach opustil a ty se zřítíš do pekla.“ (Dalai Lama, Kalachakra-Tantra, Berlin 2002, s 251) Historický Buddha oproti tomu požadoval ne věřit,nýbrž vše přezkoušet vlastními zkušenostmi a podle zákonl rozumu. (Anguttara Nikaya i,174). To je výpověď, kterou Vy sám stále znovu činíte. Proč tedy zakazujete veřejně vedenou debatu o tajných Tantras a tajných obřadech Kalachakra-Tantry? Proč  nezveřejníte tajné obřady? Nezveřejněním jen podporujete systém okultismu.

 

7. Dalai Lamo,proč jte udržoval tak úzké kontakty s lidmi z prostředí náboženského fašismu a sektového terorismu jako Bruno Beger, Jean Margués-Riviére, MiguelSerrano a Shoko Asahara, kteří se nechali pro své vize a konání inspirovat z obsahů Shambhala-mýtu?

 

Několikrát jste zdůraznil, že principy buddhismu Mahayana se obzvlášť kryjí se západními představami demokracie přikázáním lidských práv. To ale neplatí-při doslovné interpretaci-pro mnohé obsahy tantrického buddhismu, který který představuje centrum tibetského náboženství. Tak je skutečností, že mýtus Shambala integrovanýv Kalachakra-Tantře vedl k agresivnímu chování, velikášským vizím a spikleneckým teoriím jak v dějinách asijských národů, tak také v náboženském fašismu a neofašismu. Již v  SS-dědictví předků  Heinricha Himmlera sestával zájem na obsazích Kalachakra-Tantry a vlivný fašistický kulturní filozof Julius Evola viděl v říši mýtů Shambhala esoterické centrum posvátné válečné kusy. Tato vize je dodnes pevně zakotvena v náboženském myšlenkovém světě mezinárodního pravicového extémismu. Už jen z této skutečnosti vyplívá nutnost se jasně a jednoznačně distancovat od válečného mýtu Shambhala  a toto místo v textu zakázat. V protikladu k tomu jste pěstoval přátelské kontakty s lidmi z fašistického podsvětí,jako s bývalým příslušníkem jednotek  SS Brunem Begerem (odsouzeného kvůli pomoci při vraždě v 86 případech), s kolaborantem SS, významným orientalistou a  Tantra expertem Jeanem Margués-Riviérem (v nepřítomnosti odsouzen k smrti  kvůli vydání Židů a zednářů gestapu ve Francii), se zakladatelem „esoterického hitlerismu“ a bývalým chilským zastupitelem Miguelem Serranem (vedoucí teoretik mýtu SS ) a s japonským teroristou a ctitelem Hitlera Shoko Asaharou.Protože směřuje Kalachakra-tantra proti všem náboženstvím,která mají semitistický původ,může být velmi lehce převzata pravicově radikálními, antisemitickými kruhy pro jejich rasistickou propagandu. V tomto smyslu již byla použita.

 

8. Dalai Lamo, proč neexistuje žádná Vaše přesná exegeze problematických míst textu Kalachakra-Tantry, která se srozumitelně distancuje od válečných, netolerantních, sexistických a buddhokratických výroků Tantry, případně tato místa z originálního textu škrtá?

 

Dosud nepřekládáte žádnou jinou exekesi, která se distancuje od násilného potenciálu tohoto textu.na otázku,do jaké míry je vůbec exekese starých textů možná,dáváte rozporuplné odpovědi.Na jedné straně říkáte: „I slova Buddhy by se měla podrobit kritické zkoušce.Tak některé jeho výpovědi nesmíme brát doslova a musejí být interpretována jinak.“ (Dalai Lama- „Oči moudrosti“-Freiburg 2002,178) Tomu odporuje na  jiné straně Vaše následující výpověď: „Tantrasové a Sutrasové jsou poslední autoritou, ne my. Když se v tom nalézá písemná reference, nenastává pro nás nutnost, abychom tyto věci přijali a vypověděli, že Buddha měl ve svém vědomí analogii se západním náboženstvím nebo vědou.“ (v: The Berzin Archives-Kalachakra Teachings) Jak to, že dosud není přístupný úplný, správný a komentující překlad Kalachakra-Tantry do jedné ze západních řečí, přestože jste už desetitisíce lidí ze západu zasvětil do tohoto rituálu? 

© Victor & Victoria Trimondi

 

 

© Copyright 2003 – Victor & Victoria Trimondi

The contents of this page are free for personal and non-commercial use,
provided this copyright notice is kept intact. All further rights, including
the rights of publication in any form, have to be obtained by written
permission from the authors.